Monday, 25 June 2012

("Shiva Panchakshari Mantra")


                                               ("Shiva Panchakshari Mantra")

Nagendraharaya Trilochanaya
Bhasmangaragaya Maheshvaraya
Nityaya Shuddhaya Digambaraya
Tasmai Nakaraya Namah Shivaya .. 1

                                                        Mandakini salila chandana charchitaya
                                                        Nandishvara pramathanatha Maheshvaraya
                                                        Mandarapushpa bahupushhpa supujitaya
Tasmai Makaraya Namah Shivaya .. 2
Shivaya Gauri vadanabjavrunda
Suryaya Dakshadhvara Nashakaya
Shrinilakanthaya Vrushhadhvajaya
                                                          Tasmai Shikaraya Namah Shivaya .. 3
                                                          Vasishhtha kumbhodbhava gautamarya
                                                          Munindra devarchita shekharaya .
                                                         Chandrarkavaishvanara lochanaya
Tasmai Vakaraya Namah Shivaya .. 4
Yakshasvarupaya Jatadharaya
Pinakahastaya Sanatanaya
Divyaya Devaya Digambaraya
                                                      Tasmai Yakaraya Namah Shivaya .. 5


नागेन्द्रहराया त्रिलोचनाय
भास्मंगारागाया महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय .. १

                                           मन्दाकिनी सलिला चंदना चर्चिताय
                                           नंदिश्वारा प्रमाथानाथा महेश्वराय
                                  मंदारापुश्पा बहुपुश्ह्पा सुपुजिताया
                                         तस्मै मकाराय नमः शिवाय .. २

शिवाय गौरी वादानाब्जवृन्दा
सूर्याय दक्शाध्वारा नशाकाया
श्रीनिलाकंथाया व्रुश्ढ़वाजय
      
                                            तस्मै शिकाराय नमः शिवाय .. ३
                                           वसिष्ठ कुम्भोद्भावा गौतामार्य
                                             मुनीन्द्र देवार्चिता शेखाराया .
                                              चन्द्रर्कावैश्वनारा लोचानाया

तस्मै वकाराय नमः शिवाय .. ४
यक्शास्वरुपाया जताधाराया
पिनाकहस्ताया सनातनाय
दिव्याय देवाय दिगम्बराय

                                   तस्मै यकाराय नमः शिवाय .. ५

No comments:

Post a Comment