Tuesday, 22 October 2013

Mahadev

                                                                      MAHADEV

                 ("Utra Sagar Mai Jo, Moti Uski Ko Mila, Khoj Jis Ne Bhi Ki, Main Uski Ko Mila")


Tuesday, 8 October 2013

Shanti Mantra

                                                                    Shanti Mantra
Sahana vavatu saha no bhunaktu
                                                     Sha viryam kara va vahai
                                       Tejaswina vadhi tamastu ma vidisha vahai

                                                                         Om Shanti, Shanti Shanti