Tuesday, 11 September 2012

JAI OM NAMAH SHIVIYA

                                                            JAI OM NAMAH SHIVIYA

                                                                      Gayatri Mantra
                                                                                 Om

                                                                       Bhur bhuvah svah
                                                                     Tat savitur varenyam
                                                                    Bhargo devasya dhimahi
                                                                   Dhiyo yo nah prachodoyat

No comments:

Post a Comment