Monday, 10 September 2012

SATYAM SHIVAM SUNDARAM

                                                     SATYAM SHIVAM SUNDARAM

                                                           Shiva Panchakshara Mantra 
Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai 'Na'karaya namashivaya.

                                                     Mandakini salila chandana charchithaya,
                                                    Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
                                                    Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
                                                   Tasmai 'Ma'karaya namashivaya.

Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai 'Si'karaya namashivaya.

                                                 Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
                                                 Munendra devarchitha shekaraya,
                                                 Chandrarka vaiswanara lochanaya,
                                                 Tasmai 'Va'karaya namashivaya.

Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai 'Ya'karaya namashivaya.

                                                             Phalasruthi

                                                  Panchaksharamidham punyam,
                                                 Ya padeth Shiva sannidhou,
                                                  Shivaloka maapnothi,
                                                 Shive na saha modathe.

No comments:

Post a Comment